Polska wobec kontroli czatu

#Polska #kontrolaczatu #kontrolachatu #chatcontrol #CSAM #UE #inwigilacja

Serwis Wired (https://www.wired.com/story/europe-break-encryption-leaked-document-csa-law/) opublikował unijny dokument, przedstawiający stanowiska poszczególnych państw wobec kontroli czatu. Dzięki temu możemy stanowisko polskiej strony poznać nieco dokładniej, niż z artykuły w netzpolitik.org (https://szmer.info/post/324165). 67stronicowy raport, datowany na 12 kwietnia 2023 roku, 4 strony poświęca Polsce. Możemy poznać polski stosunek do 4 kwestii: szyfrowania end-to-end, dobrowolnego wykrywania i zgłaszania treści oraz przedłużenia obowiązujących przepisów, włączenia do proponowanych przepisów komunikacji audio oraz zdecydowania, czy regulacjom powinny podlegać treści publiczne, czy prywatne.

  1. Polska, nie negując bynajmniej, że wykorzystywane dzieci potrzebują ochrony, opowiedziała się przeciwko osłabieniu szyfrowania tupu end-to-end (E2EE). Podkreśliła, jak kluczowe znaczenie ma rozwój tej technologii dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym także komunikacji dzieci. Powołała się też na dyrektywę NIS2 zalecającą rozwijanie szyfrowania i wymagającą od kluczowych podmiotów posiadania polityki kryptograficznej. Polscy przedstawiciele zwrócili też uwagę, że osłabienie szyfrowania wymagałoby pozostawienia otwartych luk w zabezpieczeniach, co stanowi dodatkowe niebezpieczeństwo. Wyjątek strona polska przewiduje jedynie dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy w sytuacji, w której jego dobro jest zagrożone, mieliby mieć prawo do odszyfrowania komunikacji podopiecznego. Szczegółów technicznych, które miałyby to umożliwiać, nie podano.

  2. Polska uważa, że należy docenić dobrowolne działania branży, mające na celu wykrywanie i usuwanie pornografii dziecięcej, a umożliwiające je przepisy powinny pozostać w mocy do czasu wprowadzenia dyskutowanego rozporządzenia. Później jednak wszelkie rozwiązania mające na celu walkę z CSAM (treściami zawierającymi wykorzystywanie seksualne nieletnich) powinny znaleźć się w jednym, wspólnym akcie prawnym. Docelowo dobrowolne wykrywanie miało by być maksymalnie transparentne, zgodne z wytycznymi nowego Centrum UE i być opcją równoległą wobec obowiązku wykrywania CSAM.

  3. Polska popiera propozycję komisji, aby omawiany projekt dotyczył także komunikacji audio argumentując, że popularne komunikatory oferują ją popularne komunikatory i ryzyko nagabywania czy wykorzystywania dzieci przy jej pomocy jest porównywalne z innymi formami komunikacji. Zwraca jednak uwagę, że skanowanie dźwięku wymagałoby dostosowania kolejnych technologii. Polska zgadza się na objęcie komunikacji audio planowanym rozporządzeniem “jeśli jest to łatwo osiągalne [technicznie] i nie zakłóca konkurencji na rynku”.

  4. Polska sprzeciwia się skanowaniu wyłącznie publicznie dostępnych treści argumentując, że w ten sposób nie rozwiąże się problemu wykorzystywania nieletnich w internecie, a wykorzystywanie dzieci ma często miejsce na drodze prywatnej komunikacji.

Polska zwraca też uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych terminów i kwestii – jak “skuteczność” mechanizmu, który miałby umożliwić użytkownikom zgłaszanie niepokojących kwestii czy określenie w omawianej sprawie relacji i kompetencji poszczególnych organów unijnych i krajowych. W raporcie możemy przeczytać, że Polska popiera pracę nad regulacjami “w celu wypracowania rozwiązań zapobiegających seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, które jednocześnie nie będą godzić w prawa i wolności obywatelskie. Polscy przedstawiciele zauważają też, że nie wiedząc, jakie konkretnie technologie zostaną użyte trudno ocenić, czy nie naruszą one praw i wolności obywatelskich.

Cały dokument: https://www.documentcloud.org/documents/23819681-law-enforcement-working-party-document-encryption

Więcej o kontroli czatu w polskojęzycznym internecie: https://writefreely.pl/10f9bf2goi

#Polska #kontrolaczatu #kontrolachatu #chatcontrol #CSAM #UE #inwigilacja